الکترومغناطیس


الکتریسیته در بدن


فیزیک استخوان بندی جلسه ششم و هفتم


انرژی کار و توان بدن


فیزیک استخوان بندی


بسیاری از دستگاه های ماهیچه ای و استخوانی بدن همانند اهرم عمل می کنند. اهرم ها در بدن به سه دسته نوع اول، دوم و سوم تقسیم می شوند که اهرم های نوع سوم بیشترین در بدن هستند.

بیوفیزیک جلسه چهارم 2


بیوفیزیک جلسه چهارم


غشاء پلاسمایی وسیله ای برای حفظ خصوصیات درونی می باشد به خاطر خصوصیت ویژه این غشاء است که اختلاف بین داخل و خارج سلول حفظ می شود به واقع نظارت بر داخل و خارج شدن یون ها از وظایف غشاء سلول است. غشاء پلاسمایی بطور عمده از فسفولیپیدها، پروتپین ها و کربوهیدرات ها تشکیل شده است. پروتئین های غشاء به سه دسته الف) پروتئین های درونی ب) ٰپروتئین های متصل به لیپید و ج) پروتپین های محیطی تقسیم بندی می‌شوند. هریک از گروه ها دارای خصوصیات ویژه ای هستند که میتوانید در فایل زیر این خصوصیات را مطالعه نمائید.

بیوفیزیک جلسه سوم

بیوفیزیک غشاء (پروتئین های غشاء)


بیوفیزیک جلسه دوم

بررسی غشاء سلولی و نحوه تشکیل لیپوزوم ها


بیوفیزیک جلسه اول

نظریه های پیدایش حیات