قانون نیرو برای حرکت هماهنگ ساده

F=ma=-(mω^2 )x

این معادله تعریف دیگری از حرکت هماهنگ ساده است و بیان می کند؛ حرکت هماهنگ ساده حرکت ذره ای است که به آن نیرویی متناسب با جابجایی و با علامت مخالف وارد می شود.این نتیجه «یعنی نیروی بازگرداننده متناسب با جابجایی ولی با علامت مخالف» همان قانون هوک برای فنر است.

F=-Kx

دانلود فایل


شناسائی کیفی کاتیونهای گروه سوم

کاتیون های گروه سوم شامل Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+, Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2+ است. کاتیون های گروه سوم کاتیون های هستند که با محلول های (آمونیاک و کلرید آمونیوم) و یون سولفید بر اثر هیدرولیز زسوب هیدروکسید تولید می کنند.

دانلود فایل


امواج ارتعاشی

Related imageارتعاش یک حرکت نوسانی حول نقطۀ تعادل است. هر حرکتی که در زمان های مساوی و متوالی( به نام زمان تناوب) عیناً تکرار شود، حرکت تناوبی نامیده می شود. حرکت تناوبی ذره ای را که روی یک مسیر واحد رفت و برگشت می کند، حرکت نوسانی یا ارتعاش می گویند. جابجایی هر ذره در حرکت تناوبی را همیشه می توان برحسب سینوس و کسینوس بیان کرد.

دانلود فایل


بررسی برخی واکنش‌های موجود در محلول‌های آبی

  1. واکنش‌های تشکیل رسوب
  2. واکنش‌های اسید – باز
  3. واکنش‌های تشکیل یون کمپلکس
  4. واکنش‌های اکسایش – کاهش

دانلود فایل


بیوفیزیک(نیروهای درونی بدن)

بدن انسان نوعی ماشین الکتریکی است که در آن نیروهای تولید شده توسط ماهیچه ها از کشش و رانش میان بارهای الکتریکی گوناگون سر چشمه می گیرد.علم استاتیک در بیوفیزیک مسائل مربوط به بدن را در شرایط متعادل یا ایستا مورد بررسی قرار می دهد.اجسام در وضعیت ایستا در حالت تعادل هستند و در آنها برایند نیروها در همه جهات و نیز گشتاور حول همه محور ها برابر با صفر است. بسیاری از دستگاه های ماهیچه ای و استخوانی بدن همانند اهرم عمل می کنند. اهرم ها در بدن به سه دسته نوع اول، دوم و سوم تقسیم می شوند که اهرم های نوع سوم بیشترین در بدن هستنادامه مطلب و دانلود فایل 

دانلود فایل دوم


ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

جرثقیل، قسمتی از یک دستگاه است که برای بلند کردن و جابجایی بار طراحی شده است. برای انتخاب نوع جرثقیل و اندازه آن جهت انجام یک کار فاکتورهای زیادی بایستی مد نظر قرار گیرد که شامل موارد زیر است … ادامه مطلب و دانلود فیلم


دنیای غشاء سلولی و پروتئین های آن

غشاء پلاسمایی وسیله ای برای حقظ خصوصیات درونی می باشد به خاطر خصوصیت ویژه این غشاء است که اختلاف بین داخل و خارج سلول حفظ می شود به واقع نظارت بر داخل و خارج شدن یون ها از وظایف غشاء سلول است. غشاء پلاسمایی بطور عمده از فسفولیپیدها، پروتپین ها و کربوهیدرات ها تشکیل شده است….

ادامه مطلب و دانلود


بررسی غشاء سلولی و استفاده از آن برای درمان های پیشرفته

ویزیکول

 

غشاء از سه جزء لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است که سه نوع اصلی لیپیدهای غشاء عبارتند از: فسفولیپیدها، گلیکولیپیدها و کلسترول. فسفولیپیدها گروه اصلی لیپیدهای غشاء میباشند که از چهار جزء تشکیل شده اند: اسید چرب، یک گروه الکلی (ترکیبی که اسید چرب به آن متصل میشود)، گروه فسفات و یک گروه الکلی دیگر متصل به فسفات. اسیدهای چرب آب گریزند، در صورتی که سایر اجزاء آب دوست اند. از همین خاصیت دوگانه دوستی فسفولیپیدها برای تشکیل لیپوزوم ها استفاده می شود و از این ساختار ها در علم نانو فنآوری برای دارورسانی استفاده می شود. برای دانلود کامل فایل اینجا کلیک نمائید.

 

 


بیناب صوتی

آنالیز فرکانس صوتی چگونه انجام می شود؟

به دلیل وسیع بودن فرکانس قابل درک برای انسان و همچنین وسیع بودن باند اصوات صنعتی، جهت مطالعه صوت بجای بررسی مقادیر دامنه های فشار(توان و یا شدت) در تک تک فرکانس ها، محدوده فرکانس صوتی قابل درک را به نواحی قراردادی تقسیم می کنند و به هر ناحیه آن یک باند صوتی می گویند. در این حالت مطالعه صوت در هر ناحیه، و به طور قراردادی در فرکانس مرکزی آن انجام می گردد. مقادیر دامنه در فرکانس مرکزی نماینده هر ناحیه خواهد بود.به طور قراردادی کل محدوده قابل شنیدن را به 8 یا 10 یا 30 و یا 100 ناحیه تقسیم می نمایند. در این روش آنالیز فرکانس صوت به راحتی امکانپذیر می شود.

در این فایل به نحوه محاسبه فرکانس مرکزی، فرکانس حد پایین و فرکانس حد بالا در یک اکتاوباند، یک سوم اکتاوباند و یک دهم اکتاوباند پرداخته ایم.

برای دانلود فایل کلیک کنید


انواع صوت از نظر محیط انتشار به دو دسته الف) اصوات هوایی و ب) اصوات پیکری تقسیم می شوند. در این فایل به بررسی سرعت سرعت اصوات پیکری در دو محیط جامدات و مایعات پرداخته ایم و دو مدول یانگ و مدول حجمی را مورد بررسی قرارداده ایم.

کلیک کنید